Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik for Kolding Selvhjælp

Formål:

Gennem frivillig ulønnet arbejdskraft at yde medmenneskelig støtte til personer, der ønsker at tage ansvar for eget liv og/eller til at indgå i sociale sammenhænge.

Mennesker møder undertiden vanskeligheder i deres liv, som føles uoverkommelige og svære at overskue. Da kan det være en stor hjælp at snakke med en person, som er god til at lytte og herigennem hjælpe med at få overblik over situationen eller at mødes i en gruppe og udveksle erfaringer og tanker om fælles problemområder.

Indhold:

1. De frivilliges opgaver
2. Procedure for rekruttering af frivillige
3. Krav til de frivillige
4. Procedure for introduktion
5. Fastholdelse  af frivillige
6. Eksklusion af frivillige

1. De frivilliges opgaver:

• at yde hjælp til selvhjælp i forhold til brugerne ved at lytte og yde omsorg
• at modtage brugerne, hjælpe dem til  den rette hjælp
• besvare telefonen og holde kontoret åbent
• at medvirke til at Kolding Selvhjælp fungerer i forhold til formålsparagraf og vedtægter, i forhold til  brugerne, frivilliggruppen og i forhold til bestyrelsen
• at orientere daglig leder hvis man får kendskab til forhold, som kræver en særlig indsats

2. Procedure for rekruttering af frivillige

• Antallet af frivillige bør være 50-100
• Frivillige rekrutteres ved annoncering efter behov på Facebook, hjemmesiden eller via medier samt ved direkte henvendelse

3. Krav til de frivillige

• Kun personer, der er fyldt 18 år, kan blive frivillige
• Der kræves ren straffeattest  og børneattest
• Der kræves vilje til at overholde aftaler og udvise respekt for Kolding Selvhjælps arbejde
• Deltagelse i  relevante møder, f.eks. fælles erfaringsudveksling, supervision og kontormøder
• De frivillige behøver ikke at besidde specielle kvalifikationer udover, at de har lyst og overskud og er i psykisk balance og villige til at lytte og støtte i en kortere eller længere periode
• Dog må de frivillige som minimum have følgende forudsætninger:
• At turde være til stede
• At kunne være til stede uden at kende brugerens historie
• At kunne lytte uden at give ”gode råd”
• Være rummelig og fordomsfri
• At kunne være personlig, men ikke privat i samtaler med brugere
• At have lyst til at forpligte sig gennem en længere periode

4. Introduktion

Nye frivillige skal introduceres i husets formål, opgaver og regler og modtager såvel mundtlig som skriftlig introduktion til arbejdet. Indledende samtale(r)  foretages af daglig leder, og der informeres om følgende elementer:

• Arbejdets art
Værdier og holdninger på stedet
• Tavshedspligt
Sikkerhedsadfærd
• Viden om krisereaktioner
• Viden om hvilke opgaver der kan løses af frivillige og hvornår en professionel skal tage over
• Viden om hvad man gør som frivillig, hvis opgaven er for svær (tilbud om supervision)
• Nye frivillige, der ønsker at blive igangsætter for en gruppe deltager i et kursus og modtager såvel mundtlig som skriftlig introduktion til arbejdet.

5. Fastholdelse af frivillige

• Relevant information for at kunne løse opgaven
• Opfølgningssamtale med lederen efter 3-6 måneder
• Løbende tilbud om kurser
• Tilbud om supervision
• Mulighed for at kunne drøfte vanskelige ting med lederen
•Kontakten med de frivillige varetages af lederen
•Alle frivillige kan henvende sig direkte til leder, personale eller bestyrelsen
•Sociale arrangementer

6. Eksklusion

Beslutningsmyndighed:

Bestyrelsen alene træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde vedrørende eksklusion af en frivillig / et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra daglig leder.

Årsag til eksklusion kan f.eks. være:

Modarbejder formålsparagraf, vedtægter og/eller husorden
Gentagne ”sammenstød” eller uheldige episoder med brugere, ansatte eller andre frivillige
Tavshedspligten brydes
Tyveri af enhver art
Misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer

Procedure ved eksklusion:

Frivillige: Ved overtrædelse af gældende regler kan lederen umiddelbart bortvise en frivillig . Herefter kontaktes bestyrelsesformanden, som sammen med lederen vurderer om den frivillige skal indstilles til eksklusion.

Den pågældende har udtaleret før den endelige beslutning træffes af bestyrelsen.

Eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsesmedlem: Ved eksklusion af et bestyrelsesmedlem er proceduren den samme som ovenfor. Dog er den pågældende inhabil under sagens behandling på bestyrelsesmødet.

Genindtrædelse: Genindtrædelse som frivillig skal godkendes af bestyrelsen.

Vedtaget af bestyrelsen den 13.6. 2016

333