Indkaldelse til ordinær generalforsamling

koldingselvhjaelp

Mandag den 20. april 2020, kl. 19-22

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år
  Næstformand Marianne Munk – genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Britta Buhl – genopstiller
  Kasserer Jette Hvidtfeldt – genopstiller ikke
  Bestyrelsesmedlem Randi Nørskov – genopstiller ikke
  Valg af 2 suppleanter
 8. Eventuelt

Nye kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen

Forslag:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, skal udsendes til medlemmerne 8 dage forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes af medlemmer, som er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kræves minimum 2 måneders medlemskab af foreningen, før man har stemmeret på både den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling.

For at deltage i generalforsamlingen med stemmeret, skal du have betalt kontingent for 2020 2 mdr. før generalforsamlingen ifølge vedtægterne, der kan ses på hjemmesiden: www.koldingselvhjaels.dk.

Medlemskontingent for 2020, kr. 100 – kan betales på Banegårdspladsen 2 eller overføres til reg. 9277- konto nr. 4577889002 + en note med din e-mail adresse

Af hensyn til traktement vil vi gerne vide om du kommer, så giv os besked senest mandag den 29. marts pr. SMS på tlf. 51329156 eller på info@koldingselvhjaelp.dk

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Jette Sarnov
Bestyrelsesformand

333