Vedtægter

Vedtægt for Kolding Selvhjælp 2020

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kolding Selvhjælp. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at yde medmenneskelig støtte til personer, der ønsker hjælp til at forandre en utilfredsstillende livssituation og at tage ansvar for eget liv.

§ 3. Grundlæggende værdier
Kolding Selvhjælp er en non profit organisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

Foreningen ønsker at møde alle med respekt og tolererer ikke forskelsbehandling på baggrund af køn, race, religion, kultur, politisk observans, nationalitet eller seksuel orientering.

§ 4. Aktiviteter
Hovedaktiviteterne til opfyldelse af foreningens formål er igangsætning af selvhjælpsgrupper og støtte til enkeltpersoner.

Aktiviteter til opfyldelse af foreningens formål udføres hovedsageligt som frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivillige forpligter sig til at deltage i introduktion samt relevante kurser og supervision.

Alle frivillige og ansatte medarbejdere i foreningen skal ved tiltrædelsen aflevere straffeattest og børneattest.

§ 5. Drift og finansiering
Midlerne til driften af Kolding Selvhjælp tilvejebringes ved tilskud fra Kolding Kommune i henhold til Lov om social service § 18, kontingenter, fondstilskud, donationer og indtægtsgivende virksomhed

Driftsmidler, bortset fra den nødvendige kassebeholdning, anbringes i et pengeinstitut.

Foreningen tegnes af bestyrelsen under hensyntagen til generalforsamlingens beslutninger.

Alene Kolding Selvhjælps egenkapital hæfter for foreningens gældsforpligtelser. Medlemmer af Kolding Selvhjælp og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Kolding Selvhjælps gældsforpligtelser.

§ 6. Anonymitet og tavshedspligt
Brugernes anonymitet vægtes højt og der sker kun registrering af oplysninger, som er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der deltager i foreningens aktiviteter.

Registrering sker kun med accept fra de pågældende. Der sker ingen indberetning til offentlige myndigheder, dog respekterer Kolding Selvhjælp lovgivningens krav om underretning til sociale myndigheder vedrørende børns mistrivsel.

Alle frivillige og ansatte medarbejdere i foreningen er underkastet tavshedspligt om forhold, som den enkelte under udførelsen af sit arbejde måtte blive bekendt med, og som i kraft af deres karakter må betragtes som personlige og fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden.

§ 7. Medlemskab
Medlemskab af foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål og værdigrundlag.

Man kan være aktivt medlem eller støttemedlem:

Aktive bestyrelsesmedlemmer, aktive medarbejdere og frivillige medarbejdere er automatisk medlem af foreningen, og har stemmeret til generalforsamlingen. Ansættelse skal ske senest 2 mdr. inden generalforsamlingen. Frivillige medarbejdere vil få udleveret et medlemskort efter 2 mdr. ansættelse. 

Der kan endvidere optages støttemedlemmer, som støtter foreningens formål. Støttemedlemmer kan være enkeltpersoner, foreninger, firmaer o.l. der bidrager med et medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskabet er gældende, når kontingentet for det indeværende år er indbetalt senest d. 20. januar.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der aktivt modarbejder foreningens formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for foreningens virke. Eksklusionen kan indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt stemmeflertal.

§ 8. Bestyrelse
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen består af 5 til 7 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling
Der vælges endvidere 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Valgbare til bestyrelsen er frivillige og repræsentanter for lokalsamfundet. Ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der ansættes i foreningen, udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, er til stede.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan ansætte personale
Bestyrelsen/foreningen kan betjene sig af betalte rådgivere.
Bestyrelsesarbejde er ulønnet.

Udtræden af bestyrelsen:
Udtrædelse af bestyrelsen sker skriftligt til formanden.

Fravær uden afbud 3 på hinanden følgende gange medfører udtrædelse af bestyrelsen og indtræden af suppleant som bestyrelsesmedlem.

Suppleanten sidder som bestyrelsesmedlem det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode ud og ny suppleant vælges ved den kommende generalforsamling.

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§ 9. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år senest i maj måned.
Generalforsamlingen holdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskabet for det foregående år til godkendelse
4. Forelæggelse og godkendelse af indeværende års budget
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt

Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling sker med 1 måneds varsel til foreningens medlemmer pr. mail og ved opslag på hjemmesiden og på Facebook.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, skal udsendes til medlemmerne 8 dage forud for generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal. Ændring af vedtægter kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte.

Der kan kun stemmes af medlemmer, som er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kræves minimum 2 måneders medlemskab af foreningen, før man har stemmeret på både den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling.

Skriftlig afstemning kan finde sted, når der blandt deltagerne i generalforsamlingen er et ønske herom eller når diri¬genten skønner det formåls¬tjenligt. Såfremt der ved personafstemninger er flere kandi¬dater end det antal, der skal vælges, skal afstem¬ningen foregå skrift¬ligt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, 3-4 medlemmer i lige år og 2-3 medlemmer i ulige år.

Hvert år vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter en begrundet, skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens ordinære medlemmer. Indkaldelse sker pr. mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

§ 11. Regnskab og revision
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskabsaflæggelse. Regnskab og budget godkendes på den årlige ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma, som udpeges af bestyrelsen.

Det godkendte regnskab, budget for det kommende år samt rapport om aktiviteter indsendes til Kolding Kommune inden 1. september.

§ 12. Daglig ledelse
Bestyrelsen ansætter en daglig leder, som er koordinator mellem brugere, frivillige og bestyrelse.

Lederen refererer til formanden og er ansvarlig for foreningens daglige drift, herunder dagligt regnskab og statistik

§ 13 Nedlæggelse af foreningen
Nedlæggelse af foreningen kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen på en ordinær generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

Opnås der ikke det nødvendige flertal på den ordinære generalforsamling, kan endelig beslutning om nedlæggelse af foreningen ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling og kun, såfremt et flertal af de fremmødte stemmer for nedlæggelse. Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligst finde sted 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

§ 14 Foreningens midler
I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal foreningens eventuelle midler med tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Kolding Kommune anvendes til et tilsvarende socialt formål.

Disse vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 24. juni 2020, ophæver de hidtil gældende vedtægter for Kolding Selvhjælp og træder i kraft straks efter vedtagelsen.

333